Deklaracja dostępności

dd

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

OŚWIADCZENIE W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI

Ośrodek Działań Artystycznych „Firlej” zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: http://asymmetryfestival.pl/

Data publikacji strony internetowej: 2014-03-27

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2014-03-27

Status pod względem zgodności

Niniejsza strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  1. brak opisów alternatywnych i tytułów dla zdjęć i grafik;
  2. zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości (ograniczanie do minimum korzystanie z takich plików i osadzenie tekstów bezpośrednio w serwisie);
  3. brak mapy serwisu;
  4. brak formularza kontaktowego (na stronie podane są dane teleadresowe).

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-12-15.

Data ostatniej aktualizacji oświadczenia: 2021-03-27.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiszowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Svitlana Olshevska, svitlana.olshevska@firlej.wroc.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu: 695 42 42 29. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Ośrodek Działań Artystycznych „Firlej” zlokalizowany jest przy ul. Grabiszyńskiej, 56 we Wrocławiu. Wejście główne do budynku znajduje się od strony ulicy Żytniej.

Wejście jest na poziomie chodnika. Dojście piesze również, bez nachylenia. Na parterze budynku znajduje się szatnia. Na pierwsze piętro można dostać się za pomocą schodów lub windy przystosowanej dla osób niepełnosprawnych. Na pierwszym piętrze znajdują się biuro ośrodka, sala widowiskowa, kawiarnia, garderoba, toalety. Brak progów utrudniających wjazd lub wejście do poszczególnych pomieszczeń.

Toalety w budynku nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Płatny parking dla osób niepełnosprawnych (jedno miejsce postojowe) znajduje się przed budynkiem ośrodka od strony ulicy Żytniej (wjazd na parking od strony ulicy Pszennej).

Do budynku ośrodka można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. Brak oznaczeń w alfabecie Braille’a, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.